Publish date 2020-08-31
Reading time Lästid: 10 min

13 frågor och svar – redovisning av tjänste- och entreprenaduppdrag

Vad är ett tjänsteuppdrag och vad är ett entreprenaduppdrag? Vad är skillnaden mellan fastprisuppdrag och uppdrag på löpande räkning? Här rätar vi ut några vanliga frågetecken kring redovisning av tjänste- och entreprenaduppdrag.

Vad innebär tjänsteuppdrag?

Det föreligger ett tjänsteuppdrag om det finns ett avtal som innebär att ett företag ska utföra en eller flera tjänster under en viss tidsperiod.

Vad innebär entreprenaduppdrag?

Det föreligger ett entreprenadavtal om det finns ett avtal som innebär att produktion ska ske av ett eller flera objekt. Om det är flera objekt krävs det att dessa objekt har ett nära samband eller är beroende av varandra vad gäller teknik och utformning samt antingen funktion eller användning. Om detta samband saknas räknas det som flera olika entreprenaduppdrag.

Vad innebär uppdrag på löpande räkning?

För att ett uppdrag ska anses vara på löpande räkning krävs det att det finns ett i förväg avtalat pris per tidsenhet och att det är den faktiska tidsåtgången som styr faktureringens storlek. Det är även tillåtet att fakturera för nedlagda kostnader (till exempel inköp till projektet).

Till exempel; En arkitekt har ett avtalat pris på 1 000 kronor/timme och jobbar med ett projekt i 100 timmar. Arkitekten fakturerar då 100 000 kronor. Detta är ett projekt på löpande räkning. Däremot är det inte ett uppdrag på löpande räkning om en golvläggare tar betalt per kvadratmeter (då är det inget avtalat pris per tidsenhet).

Uppdrag på löpande räkning ska redovisas som intäkt i takt med att de utförs.

Hur redovisas uppdrag på löpande räkning?

Uppdrag på löpande räkning ska redovisas som intäkt i takt med att de utförs, det vill säga i takt med att arbete utförs eller i takt med förbrukning av material. Detta innebär att nedlagd tid som inte har fakturerats ändå ska redovisas som intäkt vid upprättande av bokslut.

Till exempel; En advokat biträder en klient i en pågående rättegång. Advokaten har per bokslutsdagen lagt ned 100 timmar på uppdraget. Det avtalade priset per timme är 2 000 kronor. Rättegången beräknas pågå även under kommande räkenskapsår. Advokaten har inte fakturerat någon del av detta uppdrag per bokslutsdagen. I detta fall ska advokaten ändå redovisa en intäkt på 200 000 kronor i bokslutet.

Vilken alternativ regel kan tillämpas skattemässigt?

Enligt inkomstskattelagen är det tillåtet att redovisa intäkter på löpande räkning när fakturering sker. Tidpunkten för faktureringen ska då kunna motiveras av affärsmässiga skäl. Denna regel är inte tillåten i redovisningen. Regeln är däremot tillåten i bolagets inkomstdeklaration. Om ett företag önskar tillämpa denna regel får de göra en justering i företagets skatteberäkning.

Vad innebär fastprisuppdrag?

Fastprisuppdrag definieras som ett uppdrag som inte är på löpande räkning. I K2 finns det dessutom en tredje kategori (som inte beskrivs i mer detalj i detta blogginlägg), nämligen ”uppdrag med ett obestämt antal aktiviteter under en överenskommen tidsperiod”.

Vilka metoder kan användas för att redovisa fastprisuppdrag?

Fastprisuppdrag kan redovisas enligt två olika metoder, antingen successiv vinstavräkning (huvudregel) eller färdigställandemetoden (alternativregel). Ett företag väljer en av dessa metoder och tillämpar sedan denna metod på samtliga sina fastprisuppdrag. Värt att notera är även att färdigställandemetoden (alternativregeln) inte är tillåten i en koncernredovisning.

Färdigställandemetoden (alternativregeln) är inte tillåten i en koncernredovisning.

Vad innebär successiv vinstavräkning?

Enligt denna metod redovisas intäkterna i takt med att uppdraget färdigställs. Företaget gör en bedömning av det förväntade slutliga utfallet av projektet. Företaget bedömer hur stora kostnaderna kommer att vara i projektet och jämför detta med hittills nedlagda kostnader. Genom att dividera nedlagda kostnader med de totala kostnaderna får företaget fram något som kallas färdigställandegrad. Denna färdigställandegrad multipliceras sedan med de totala intäkterna i fastprisuppdraget. Företaget får då fram hur stor del av intäkterna som ska redovisas.

För att denna metod ska kunna tillämpas krävs att företaget på ett tillförlitligt sätt kan beräkna uppdragets slutliga utfall. Det krävs till exempel interna system för ekonomisk rapportering och budgetering.

Till exempel; Ett företag startade år 1 ett fastprisuppdrag som innebär att de ska bygga en ny lagerlokal åt en kund. Det finns ett avtalat fastpris på 5 miljoner kronor. Företaget har budgeterat med kostnader för material och personal med mera på 4 miljoner kronor för projektet. Vid bokslutet år 1 har företaget förbrukat 3 miljoner kronor av de budgeterade kostnaderna (budgeten beräknas hålla).

Om företaget tillämpar successiv vinstavräkning beräknar de färdigställandegraden till 75% (3 mkr/4 mkr). Detta innebär att de redovisar 75% av den totala intäkten på 5 miljoner kronor, dvs 75% * 5 mkr = 3,75 mkr. Observera att detta är ett förenklat exempel.

Ladda ner guiden:
10 frågor du behöver ställa innan du väljer redovisningsbyrå.

Vad innebär färdigställandemetoden?

Enligt denna metod redovisas intäkten först när uppdraget väsentligen är fullgjort. Under projektets löptid ska företaget hålla koll på vilka kostnader och intäkter som hör till fastprisuppdraget. När projektet är slutfört redovisas intäkten för hela projektet. Under projektets löptid redovisas istället en justeringspost i resultaträkningen. När fastprisuppdraget är slutfört vänds denna justeringspost.

Enligt färdigställandemetoden redovisas intäkten när projektet är slutfört.

Hur skiljer sig redovisningen mot successiv vinstavräkning?

Om vi använder samma exempel som för successiv vinstavräkning, det vill säga lagerlokalen som ska uppföras. Fastpriset är 5 mkr och de totala kostnaderna är 4 mkr. Vid bokslutet år 1 har företaget haft 3 miljoner kronor i nedlagda kostnader på projektet. Om färdigställandemetoden används kommer företaget att redovisa 0 kronor i intäkt i bokslutet för år 1. Företaget kommer att redovisa en positiv justeringspost (förändring av pågående arbete) på 3 mkr.

Den totala resultateffekten år 1 blir i detta exempel 0 kronor (jämfört med 750 tkr om de hade använt successiv vinstavräkning). Totalt över hela uppdragstiden blir resultateffekten densamma enligt båda metoderna. Observera att detta är ett förenklat exempel.

Är det tillåtet att byta metod?

Det är tillåtet att byta från färdigställandemetoden (alternativregeln) till successiv vinstavräkning (huvudregeln). Ett byte åt andra hållet är normalt sett inte tillåtet, men kan tillåtas om det finns särskilda skäl.

Varför är det viktigt att periodisera tjänste- och entreprenaduppdrag?

Redovisningen ska vara en grund för beslutsfattande och ge en rättvisande bild av ett företags verksamhet. Eftersom entreprenaduppdrag ofta har större värden och pågår under en längre tid riskerar redovisningen att ge ett dåligt beslutsunderlag om periodisering inte sker.

Finns det några vanliga fel och vilka kan bli konsekvenserna av dessa?

Även om tjänste- och entreprenaduppdrag, såväl på löpande räkning som till fast pris, periodiseras enligt ovan beskrivna metoder finns det en risk för fel. Framförallt fastprisuppdrag är känsliga för felaktig information, till exempel felaktiga bedömningar av olika kostnader i ett projekt. Om ett företag använder successiv vinstavräkning kan ett fel i beräkningen av totala kostnader även innebära att intäkter redovisas till fel belopp.

Konsekvensen av felaktig hantering av tjänste- och entreprenaduppdrag kan till exempel vara att de ekonomiska rapporterna visar ett felaktigt resultat och ger ett dåligt beslutsunderlag. Risken är att ett företag fattar beslut på felaktiga grunder, vilket kan påverka ett företags resultatutveckling negativt eller i värsta fall innebära att ett företag inte agerar i tid för att vända en negativ trend.

I årsredovisningen ska det framgå vilka redovisningsprinciper ett företag använder.

Hur påverkas årsredovisningen av de olika reglerna?

I årsredovisningen ska det framgå vilka redovisningsprinciper ett företag använder. Vad gäller fastprisuppdrag behöver det således framgå om ett företag använder huvudregeln (successiv vinstavräkning) eller alternativregeln (färdigställandemetoden). Om ett företag som tillämpar K2 inte har några tjänste- eller entreprenaduppdrag till fast pris behövs ingen information om intäktsredovisning i redovisningsprinciperna.

Om ett företag har arbeten på löpande räkning eller fastprisuppdrag, samt vilken metod som används för att redovisa fastprisuppdrag, påverkar benämningen av vissa rader i balansräkningen och resultaträkningen. För med detaljerad information hänvisas till K2 (BFNAR 2016:10) och K3 (BFNAR 2012:1).

Bra att tänka på angående tjänste- och entreprenaduppdrag!

Redovisning av tjänste- och entreprenaduppdrag kan ibland vara ganska komplext. Även om det krävs lite bättre system och lite mer administration kan det ibland vara fördelaktigt att använda successiv vinstavräkning istället för färdigställandemetoden. Intäkterna bokförs ofta tidigare och ger dessutom en mer rättvisande redovisning. En mer rättvisande redovisning ger i sin tur ett bättre beslutsunderlag för såväl ägare som för externa intressenter (till exempel kreditinstitut).

New call-to-action

Författare av detta blogginlägg:
Jonas Glimberg
Jonas Glimberg är redovisningsspecialist vid Aspias kontor i Jönköping.